HANDELSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser
Scandinavian Baby Products' salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle ordrer, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Ordremodtagelse – betingelser og vilkår
Ordren betragtes som bindende 10 dage efter ordredato, og købet er endeligt, når kunden har modtaget kopi af ordren. Alle ændringer efter denne dato, herunder fuld eller delvis annullering, vil medføre et administrationsgebyr på 10 % af det annullerede beløb.

Såfremt kunden har udestående, ikke betalte fakturaer på allerede leverede varer mere end 35 dage efter forfald, accepterer kunden, at Scandinavian Baby Products - pga. kundens forhold - er berettiget til at annullere alle indeværende (ikke leverede) ordrer, idet kunden herudover accepterer at betale 10 % af ordrebeløbene som kompensation herfor.

Scandinavian Baby Products er berettiget til at afvise en ordre, kræve bankgaranti eller forudbetaling, såfremt der ikke kan opnås en tilfredsstillende kreditoplysning på kunden.
Enhver ordre modtages med forbehold for force majeure, for lavt indsalg af den pågældende vare og svigt fra råvareleverandører. Såfremt uforudsete omstændigheder opstår, som gør det nødvendigt for Scandinavian Baby Products at foretage ændringer i ordren, herunder reduktion af ordremængde o. lign., kan Scandinavian Baby Products foretage sådanne rimelige ændringer. Sådanne ændringer medfører ikke en ret for kunden til at annullere ordren.

Leveringsbetingelser
Alle varer leveres i overensstemmelse med ICC's Incoterms 2020 og med leveringsbetingelser iht. ordrebekræftelse.

Leveringstid
Varer på lager afsendes inden for fire hverdage efter ordremodtagelse.

Leveringstid, forsinkelse
Scandinavian Baby Product ApS forbeholder sig ret til at udskyde leveringsfristen i 21 dage. Hvis forsinkelsen skyldes omstændigheder, der kan betegnes som force majeure, forlænges leveringstiden lige så længe, som hindringen har bestået. Scandinavian Baby Product ApS er ligeledes berettiget til efter eget valg at udskyde leveringen af en ordre eller at annullere ordren, såfremt kunden er i restance med betaling for tidligere leverancer. Såfremt kundens forhold forhindrer rettidig levering, kan kunden ikke gøre indsigelse herimod og er forpligtet til at aftage varerne, når kundens forhold igen tillader det.

Priser
Alle priser på vores B2B webshop er eksklusive moms.
I de anførte priser tages der forbehold for ændringer i toldafgifter og forbrugsskatter af enhver art samt pludselige valutaudsving.
Vi prisregulerer vores sortiment i første kvartal af hvert kalenderår, og denne prisregulering vil typisk ligge i januar måned. Vi forbeholder os derudover generelt retten til at ændre vores priser med et rimeligt varsel.

Betaling, renteberegning
Betalingsbetingelse er iht. aftale med den enkelte kunde og fremgår af ordrebekræftelsen.
Ved for sen betaling beregnes automatisk renter 1 % per påbegyndt måned fra forfaldsdato. Når købesummen betales efter, at kravet har været ved retslig inkasso, skal kunden afholde alle inkassoomkostninger.

Ejendomsforbehold
Scandinavian Baby Product ApS forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil kunden har foretaget fuld betaling. Alle omkostninger forbundet med håndhævelsen af ejendomsforbeholdet skal bæres af kunden.

Reklamation
Reklamation skal ske senest 8 dage efter varens modtagelse. Reklamation for dellevering berettiger ikke til annullering af restordren. Reklamation ved ikke-synlige skader skal ske senest 8 dage efter, at manglen tidligst har kunnet konstateres. En reklamation skal fremsendes skriftligt og indeholde en nøjagtig angivelse af, hvori fejl eller mangler består. Scandinavian Baby Product ApS skal godkende en reklamation, forinden varerne returneres.

Ansvarsfrihed (force majeure)
Scandinavian Baby Product ApS skal ikke være ansvarlige, hvis følgende ikke-udtømmende force majeure-hændelser indtræder og forhindrer eller forsinker aftalens opfyldelse: Krig og mobilisering; oprør og civil ulydighed; terrorisme; naturkatastrofer; strejke og lockout; varemangel; fejl, mangler eller forsinkelse i leverancer fra underleverandører, eller hvis underleverandører på anden måde er påvirket af forholdene; brand; mangel på transportmidler; valutarestriktioner; import- og eksportrestriktioner; død, sygdom eller fravær hos nøglemedarbejdere; computervirus; epidemier, pandemier, eller andre omstændigheder, som er uden for Scandinavian Baby Product ApS' direkte kontrol. I sådanne tilfælde skal den ramte, Scandinavian Baby Product ApS, være berettiget til at udskyde sin opfyldelse af forpligtelsen, indtil forhindringen er ophørt, eller alternativt til at annullere aftalen helt eller delvist uden at påtage sig noget ansvar herfor. Hvis nogle af ovennævnte omstændigheder, som hindrer aftalens opfyldelse, vedvarer i 6 måneder har Scandinavian Baby Product ApS ret til at hæve aftalen.

Salgsadresse
Varerne må kun, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale med Scandinavian Baby Product ApS, sælges på den forretningsadresse, som er angivet på ordren.

Persondata
Vi behandler alle registrerede personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen - også kaldet GDPR eller Persondataforordningen.
I forbindelse med gennemførelse af kundens ordre kan der ske behandling af personoplysninger som led i opfyldelse af kontrakten. Kundens personoplysninger vil i nogle tilfælde blive videregivet til andre selvstændige dataansvarlige, som fx fragtfirma, for at virksomheden kan opfylde ordren. Personoplysninger behandles med fornøden sikkerhed og opbevares kun så længe, det er nødvendigt.

HVEM HAR ANSVARET FOR BESKYTTELSEN AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?
Virksomheden Scandinavian Baby Products ApS er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for at beskytte dine personlige oplysninger i henhold til dansk lovgivning og EU-lovgivning om databeskyttelse.

Scandinavian Baby Products ApS
Langhøjvej 1B, St. T.v.
DK-8381 Tilst
Telefon: +45 2594 0751
E-mail: info@scandinavian-bp.com
CVR-nr.: DK-35477357

Værneting og lovvalg
Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk lovgivning og ved retten i Herning (Danmark). Scandinavian Baby Product ApS kan dog vælge, at en tvist skal afgøres i det land, hvor køber er hjemmehørende, eller hvor købers domicil er beliggende, og Scandinavian Baby Product ApS kan desuden vælge, at lovgivningen i købers hjemland skal finde anvendelse i sådanne tilfælde.

Scandinavian Baby Products ApS
Langhøjvej 1B, St. T.v.
DK-8381 Tilst
Telefon: +45 2594 0751
E-mail: info@scandinavian-bp.com
CVR-nr.: DK-35477357